Page 11 - kasım 2022
P. 11

H A B E R L E R                                  K A S I M  2 0 2 2  S A Y I  8 5

    TÜBİTAK 2209/A Ün vers te Öğrenc ler  Araştırma Projeler  Destekleme
    Programı, ün vers telerde öğren m görmekte olan ön l sans/l sans öğrenc ler n ,

    projeler yoluyla araştırma yapmaya teşv k ederek l sans öğrenc ler n n

    hazırladıkları araştırma projeler n n en çok 12 aylık süre le projeler n gerekt rd ğ
    mak ne/teçh zat, sarf malzemes , seyahat, h zmet alımı vb. g derler  ç n

    maks mum 6.000 TL h be desteğ sağlamaktadır. Bu bağlamda ön l sans/l sans
    öğrenc ler danışmanlarının rehberl ğ nde projeler hazırlamakta ve başvurularını

    gerçekleşt rmekted r.    TÜBİTAK 2209/B Ün vers te Öğrenc ler  Sanay ye Yönel k Araştırma Projeler

    Desteğ  Programı, ün vers telerde öğren m görmekte olan ön l sans/l sans
    öğrenc ler n , projeler yoluyla araştırma yapmaya teşv k ederek sanay n n b r

    sorununu çözmey  hedefleyen ve/veya sanay de uygulama potans yel  olan

    ürün/yöntem/süreç y leşt rme ve/veya gel şt rmeye yönel k araştırma konusuna
    sah p l sans projeler n n en çok 12 aylık süre  le projeler n gerekt rd ğ

    mak ne/teçh zat, sarf malzemes , seyahat, h zmet alımı vb. g derler  ç n

    maks mum 7.500 TL h be desteğ sağlamaktadır. Bu bağlamda, ön l sans/l sans
    öğrenc ler  akadem k ve sanay  danışmanlarının rehberl ğ nde projeler

    hazırlamakta ve başvurularını gerçekleşt rmekted r.    Destek almaya hak kazanan öğrenc ler m z , akadem k ve sanay danışmanlarını

    tebr k eder, başarıların devamını d ler z.    Destek almaya hak kazanan öğrenc ler m z n l stes ne ulaşmak ç n:

    TÜBİTAK 2209/A l stes  ç n tıklayınız.

    TÜBİTAK 2209/B l stes  ç n tıklayınız.
    Detaylı b lg  ç n tıklayınız.

    Detaylı b lg  ç n tıklayınız.

                                                 KTÜ TTM 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16