Page 14 - kasım 2022
P. 14

K A S I M  2 0 2 2  S A Y I  8 5                                H A B E R L E R


                                   KTÜ TTM'DE DÜNYA KADIN

                                   GİRİŞİMCİLER GÜNÜ'NE
                                   ÖZEL 'İLHAM VEREN

                                   KADIN GİRİŞİMCİLER

                                   DENEYİM PAYLAŞIMI VE

                                   KOKTEYLİ' DÜZENLENDİ

                                   19 Kasım Dünya Kadın G r ş mc ler

                                   Günü   özel nde   KTÜ   Teknoloj
                                   Transfer Merkez ’nde ün vers te

                                   sanay     ş    b rl ğ    yapan
                                   akadem syen kadın g r ş mc ler,
                                   üret m ve  hracat alanlarında

                                   faal yet gösteren sanay c  kadın
                                   g r ş mc ler, teknoloj  gel şt rme
                                   bölgeler nde    ş rketleşen   kadın

                                   g r ş mc ler, özel sektör tems lc s
                                   kadın g r ş mc ler ve genç kadın
                                   g r ş mc  adaylarıyla b r araya

                                   gel nd . Her deney m paylaşımında
                                   bulunan     kadın    g r ş mc m z
                                   sektörler ne    yönel k    kıymetl

                                   b lg ler  katılımcılarla paylaştı. Her
                                   b r  katılımcı   sektörde    erken
                                   farkındalıklı   ün vers te    sanay

                                   şb rl ğ ,   sektör     ht yaçlarına
                                   yönel k karar ver c  stratej ler
                                   gel şt r c  faal yetler ve sektörde

                                   karşılaştıkları sorunları  y leşt r c
                                   çalışmalarla      b r    kurguda
                                   kend ler n tanıttılar.                                   Haber detayı ç n tıklayınız.   14  KTÜ TTM
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19