Page 9 - agustos 2022
P. 9

H A B E R L E R                                 A Ğ U S T O S  2 0 2 2  S A Y I  8 2

     TÜBİTAK ARDEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 1001 PROGRAMININ

                PROJE DESTEK ÜST LİMİTİ ARTIRILDI


    Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen “1001-

    B l msel ve Teknoloj k Araştırma Projeler n Destekleme Programı”na l şk n proje
    destek üst l m t %75 oranında artırılarak 720 b n TL’den 1 m lyon 250 b n TL’ye
    yükselt ld .

    Yen  üst l m t; 1001 Programı kapsamında 2022 yılı 2. dönem nden  t baren
    sunulacak proje öner ler  ç n geçerl olacaktır.        TÜBİTAK ARDEB VE TEYDEB TARAFINDAN DESTEKLENEN

       PROJELERE İLİŞKİN BURS MİKTARI ÜST SINIRLARI ARTIRILDI

    TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve Teknoloj  ve

    Yen l k Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen programlar
    kapsamında desteklenen projelerde görev alan l sans, yüksek l sans, doktora ve

    doktora sonrası araştırmacılara proje bütçes nden ödeneb lecek burs üst l m tler
    güncellend . Güncel burs m ktarları görselde yer almaktadır.
                                                 KTÜ TTM 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14