Page 13 - kasım 2022
P. 13

H A B E R L E R                                  K A S I M  2 0 2 2  S A Y I  8 5    Karaden z Tekn k Ün vers tes ’n  tems len KTÜ Teknoloj  Transfer  Uygulama ve

    Araştırma Merkez 'n n proje yürütücülüğünü üstlend ğ , Erasmus+ Programı

    kapsamında Avrupa Kom syonu tarafından desteklenen “Strateg c Management,
    Ag l ty and R ght Technolog es for Youth-SMART Youth” Projes  kapsamında

    gençler n g r ş mc l k becer ler n  gel şt rmek, onları gerçek ve d j tal dünya

    pazarına hazırlamak ve g r ş mc ler n olası kr z durumlarına uyum sağlayab len
    çev k   b r   şletme   kurmalarına     destek   olmak    amacıyla    faal yetlerde

    bulunulmuştur.
    2020 yılında başlayan ve toplamda 2 yıl süres  olan projede 4 farklı ülkeden 6

    kurum yer almaktadır. Karaden z Tekn k Ün vers tes ’n  tems len KTÜ Teknoloj

    Transfer  Uygulama ve Araştırma Merkez n n proje yürütücülüğünü üstlend ğ
    projede Trabzon T caret ve Sanay  Odası, Bulgar stan T caret ve Sanay  Odası,

    VUZF Ün vers tes (Bulgar stan), Galat Dunarea de Jos Ün vers tes (Romanya) ve
    Atlant k Teknoloj  Ün vers tes  (İrlanda) kurumları ortak olarak yer almaktadır.

    Projen n hedef k tles g r ş mc l ğe lg duyan 18-29 yaşları arasındak gençler ve

    öğrenc ler, yükseköğret m kurumları, gençl k eğ t m  le  ş gel şt rme alanında
    faal yet gösteren kuruluşlar ve mevcut şletmelerd r.

    Proje sonuç ve çıktılarının ulusal ve uluslararası düzeyde tüm hedef gruplar ve

    lg l  kurumlarla paylaşımını sağlamak adına, proje ek b  tarafından projeye a t
    web sayfasında “Akıllı İş Araç Kutusu (Smart Bus ness Toolbox)” oluşturulmuştur.

    Tüm çıktılara ücrets z er ş leb lme  mkanı sunan Smart Bus ness Toolbox  le

    sonuç ve çıktılara ulaşmak ç n tıklayınız.    SMART Youth projes kapsamında oluşturulan ve yukarıda detayları ver len tüm
    çıktı ve sonuçları kullanmayı amaçlayan kurum ve k ş ler n, her türlü destek,

    daha detaylı b lg ve/veya yönlend rmeye ulaşab lmeler  ç n SMART Youth proje

    ek b  le let ş me geçmeler yeterl d r.

                                                 KTÜ TTM 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18