Page 6 - agustos 2022
P. 6

A Ğ U S T O S  2 0 2 2  S A Y I  8 2                              H A B E R L E R

    Potans yel müşter ler le görüşme yapan g r ş mc ler, ürünler n n ve projeler n n

    pazardak  ht yacını test etme ve ger  b ld r mler  toplama  mkanı buldular. 35
    farklı mentorun destek verd ğ  programda, g r ş mc ler toplam 54 saat

    mentorluk desteğ  aldılar. K myadan den zc l ğe, metal sanay den sağlık
    teknoloj ler ne, gıdadan yazılım sektörüne kadar farklı alanlarda çok değerl
    mentorler le b reb r olarak eşleşen g r ş mc ler, programın bu modülünde ürün-

    pazar doğrulaması, müşter  beslemes , numune gönder m  ve satış  mkanlarını
    da program ç nde gerçekleşt rm ş oldular.    Programın son 2 haftasında sunum çalışmaları üzer ne de çalışmalar yürüten
    g r ş mc ler, ön değerlend rmeye tab  tutuldular. Ön değerlend rme sonrasında

    Demoday’e katılma hakkı elde eden 11 g r ş m, sunum günü etk nl ğ nde 10 farklı
    Yatırımcı ve Yatırım Ağı’na sunum yapma fırsatı yakaladı.    17 Ağustos tar h nde gerçekleşen sunum günü etk nl ğ nde APY’den Doğukan

    Çet n, Fonbulucu’dan Alperen Şarlayan, Kültepe Yatırım’dan Abdurrahman Çam,
    Kalyon VC’den Şeyma Ç çek, Fonkolay’dan Kenan Altun, Tarvenn’den Buğra

    Met n, TT Ventures’dan B lgehan Yalçınkayalar, Melek yatırımcı Orkun Beyaz ve
    İrem Atay  le  n4startups’tan Şerafett n Özsoy ve Ahmet Sefa B r g r ş mc ler n
    sunumlarını d nled ler. Ayrıca program yürütücüsü kurumlardan KTÜ TTM

    Ş rketleşme ve G r ş mc l k Koord natörü Eren Yılmaz ve Proje Uzmanı Güler
    Tuğba Gültek n  le Kalkınma Ajansı’ndan Mehmet Bozdoğan ve Oğuzhan Şatır

    da yatırımcı görüşmeler nde yerler n aldılar.    Haber n devamı ç n tıklayınız.

    6  KTÜ TTM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11