Page 5 - agustos 2022
P. 5

H A B E R L E R                                 A Ğ U S T O S  2 0 2 2  S A Y I  8 2      KTÜ TTM DOĞU KARADENİZ GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI

            22'DE YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI    Doğu Karaden z Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğ yle ve Karaden z Tekn k
    Ün vers tes     Teknoloj     Transfer    Uygulama     ve   Araştırma    Merkez
    yürütücülüğünde gerçekleşt r len Proje Pazarı sonrasında, başarılı olan

    g r ş mc ler  ç n DOKA ve KTÜ TTM  ş b rl ğ nde b r hızlandırma programı
    başlatıldı.

    Organ zasyonu      n4startups    tarafından    yapılan   hızlandırma     programı
    akadem syen g r ş mc ler ç n özel olarak tasarlandı.

    7 Haz ran’da başlayan hızlandırma programı süres nce, programa kabul ed len
    20 g r ş mc , 7 farklı başlıkta eğ t mler n  tamamladı. Programın her haftasında

    eğ t mler dışında bölgede g r ş mc l k kültürünün gel şmes  ç n deney m
    paylaşımı ve 8 sem ner düzenlend . Program süres nce 20 saat g r ş m anal z
    yapıldı ve g r ş m anal z nde ortaya çıkan mevcut ve yen  müşter  k tles  le

    g r ş mc ler b r araya get r ld .

                                                 KTÜ TTM 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10