Page 3 - agustos 2022
P. 3

İ Ç İ N D E K İ L E R                              A Ğ U S T O S  2 0 2 2  S A Y I  8 2

                                  HABERLER                                  KTÜ Teknoloj  Transfer  Uygulama ve
                                  Araştırma  Merkez  olarak gerçekleşt r len
             04
                                  faal yetlere  l şk n b lg ler  bu bölümde
                                  bulab l rs n z.                                  AKADEMİSYENLERİMİZE
                                  TEBRİK
                                  Ün vers tem z akadem syenler n n çeş tl  ağlara
 11                                katılımları, proje ve destek programlarındak
                                  başarılarına  l şk n tebr kler m z  bu bölümde
                                  bulab l rs n z.

                                  GÜNCEL ÇAĞRI VE
                                  ETKİNLİKLER               14                  Araştırmacılarımızın dah l olab lecekler veya

                                  başvuru yapab lecekler  çağrı duyurularını
                                  ve gerçekleşt r lecek olan etk nl kler  bu
                                  bölümde bulab l rs n z.
   1   2   3   4   5   6   7   8