Page 2 - agustos 2022
P. 2

Ö N S Ö Z                                    A Ğ U S T O S  2 0 2 2  S A Y I  8 2

                         Değerl Okurlar;


                         Kontratlı Ar-Ge Projeler ; b r f rma  le akadem syen
                         şb rl ğ nde gerçekleşt r len ve Ar-Ge, tasarım ve yen l k
                         projeler  veya   faal yetler n   fade  eder.  Akadem k
                         Danışmanlık g b  faal yetler de Kontratlı Ar-Ge süreçler ne
                         dah l ed leb lmekted r. Kontratlı Ar-Ge süreçler  f rmaların
                         kend  öz kaynakları  le fonlanab ld ğ  g b , ulusal ve
                         uluslararası   h be   destek    programlarınca    da
                         destekleneb lmekted r.

                         2547 Sayılı Yasanın 58/k bend  uyarınca ün vers te-sanay
                         şb rl ğ  kapsamında araştırma ve gel şt rme, tasarım ve
                         yen l k  projeler   le  faal yetler  sonucunda   öğret m
                         elemanına ödenecek gel r n % 85' , herhang  b r verg
                         kes nt s  yapılmaksızın (damga verg s  har ç)  lg l  öğret m
                         elemanına öden r.
                         (Ar-Ge kapsamına g rmeyen şlerde lg l kes nt oranları ç n
                         döner sermaye ya da fakülte/yüksekokul/MYO'nuzdan b lg
                         alab l rs n z.)

                         Kurum/kuruluş/özel     sektör    tarafına    ver lecek
                         danışmanlık/h zmet hususunda Uygulama ve Araştırma
                         Merkezler , Fakülteler ve MYO'ların  lg l  b r mler  fatura
                         keseb lmekted r.

                         Teknoloj Transfer Merkez 'n n Kontratlı Sanay Projeler ne
                         Yönel k H zmetler
                         TTM, f rmalar le l şk ler n kurumsal b r şek lde gel şt r lerek
                         sanay  le ortak  şb rl ğ  platformları oluşturmasına yönel k
                         çalışır. Ün vers te araştırmacılarının sanay  le ortaklaşa
                         yürüttüğü kontratlı projelere yönel k olarak sözleşme
                         mzalanması önces nde ve sonrasında aşağıdak  konularda
                         destek olur:

                         Sözleşme önces :
                           Sanay F rması Tanışma;
                           Ş rketler  lg l  akadem syenlerle b r araya get rerek
   P R O F .  D R .  O K T A Y  Y I L D I Z   ht yaçları bel rleme;
                           İşb rl ğ Zem n Oluşturma;
       KTÜ TTM MÜDÜRÜ             Projeler n Tesp t

                           Sözleşme müzakeres n n yapılması;
                           Sözleşmeler n   hazırlanması   ve   mza  süreçler n n
                           tamamlanması;
                           Akadem syenler n görevlend r lmes  sırasında destek
                           ver lmes ;
                           Sanay  le yapılan projeler  ç n fon kaynakları ve destek

                           programları başvurularında destek ver lmes .

                         Sözleşme Sonrası:
                           Kontratlı Ar-Ge başvuru sürec n n tamamlanması
                           Süreç başladığında mal  şlemler n tak p ed lmes
                           H zmet   karşılığında  akadem syen   adına  f rmaya
                           faturanın kes lmes
                           İlg l ücret n araştırmacı hesabına aktarılması
                         Konuyla lg l destek ve b lg almak üzere s zler merkez m ze
                         bekler z.

                         B lg ve teknoloj  le...
   1   2   3   4   5   6   7